แบบสำรวจความพึงพอใจเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ
อายุ *
ท่านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบหรือไม่ *
Required
ท่านมารับบริการในเรื่องใด
สอบถามความพึงพอใจในงานบริการของเทศบาล
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2. ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้
3. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความคล่องตัว
4. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
1. การให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ
2. ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจ้งข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ เป็นต้น
4. ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน เป็นต้น
สิ่งอำนวยความสะดวก
1. ป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสาร ปากกา เป็นต้น
3. การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา เป็นต้น
5. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1. การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการา
2. ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
3. ผลการให้บริการในภาพรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy