แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้ มีวัตุประสงค์ในการวัดความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการนำองค์การองผู้บริหารในรูปแบบของการพัฒนาองค์การโดยนำหลักเกณฑ์ PMQA มาเป็นเครื่องมื่อ ในหมวดที่ 1 การนำองค์กร ซึ่งถือว่าผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลือนองค์การให้ประสบ ความสำเร็จ
2. แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป้นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารในรูปแบบของ PMQA
คำอธิบาย
การนำองค์การ ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังนี้
1. การกำหนดทิศทางขององค์กร
2. การสื่อสารและการสร้างความเช้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้
3. การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
4. การให้ความสำคัญเรื่องหลักธรรมมาภิบาลขององค์การ
5. การเป้นตัวอย่างที่ดี role model ของผู้บริหาร เช่น ค่านิยม ปฏิบัตืตามกกระเบียน
หมายเหตุ
1. แบบสอบถามนี้ออกแบบโดย กพร จะดำเนินการสำรวจภายในปีงบประมาณ 2561 โดยกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2. ขอความกรุณากรอกข้อมูลได้เพียงท่านละ 1 ครั้ง ห้ามกรอกซ้ำ เพราะจะมีผลต่อการแปลผลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อำนวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
ประเภทตำแหน่งอื่นๆ
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms