แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
หัวข้อและสถานที่ในการเข้าร่วมอบรม *
Your answer
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. สังกัดหน่วยงาน *
5. สถานะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันของท่าน *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมการอบรม
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
ด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
3. เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความสนใจของท่าน
ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ด้านวิทยากร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. การนำเสนอของวิทยากรมีความชัดเจน น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
2. ความรู้ความสามารถของวิทยากรเหมาะสมกับหัวข้ออบรม
3. เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย
4. มีการสรุปเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
6. เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นและซักถาม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. สถานที่ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเหมาะสม
2. เอกสารประกอบการอบรมครอบคลุมหัวข้อบรรยาย
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
1.ข้อเสนอแนะสำหรับการอบรมครั้งนี้
Your answer
2.ข้อเสนอแนะสำหรับการอบรมครั้งต่อไปและควรเพิ่มหัวข้อใดในการอบรม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service