แบบสำรวจนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในช่องว่างทุกช่องให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

  ให้นักเรียนกรอก URL สื่อสังคมออนไลน์ที่นักเรียนใช้งานตามหัวข้อต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question