કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ (ભરતી મેળા) માં નામ નોધાવવાનું અરજીપત્રક
ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તથા શ્રી અને શ્રીમતી પી. કે. કોટાવાલા આર્ટ્સ કોલેજ - પાટણના સંયુક્ત ઉપક્રમે કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ (ભરતી મેળો) તથા તાલીમ
તારીખ ૧૮-૦૩-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ દરમિયાન થનાર કેમ્પસ ઈન્ટરવ્યું માટે તારીખ ૧૦-૦૩-૨૦૧૭ થી ૧૭-૦૩-૨૦૧૭ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને English Improvement, Communication Skills અને Mock Interview માટેની તાલીમનું આયોજન કરવાનું હોઈ રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓએ અહીં અરજી કરવી. ફોર્મ તારીખ ૦૯-૦૩-૨૦૧૭ સુધી સ્વીકાર્ય છે.
વિદ્યાર્થીનું પૂરું નામ
Your answer
જાતિ
સરનામું
Your answer
જન્મ તારીખ
MM
/
DD
/
YYYY
વર્ગ/સેમેસ્ટર
વિષય
મોબાઈલ નંબર
Your answer
ઈ-મેઈલ
Your answer
રસનો વિષય અને શોખ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms