ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ปี 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการแข่งขันในตลาดสากล และเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration Networking) ระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐสถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง และภาคเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขันในตลาดสากล และเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เน้นดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกในลักษณะเดียวกันกับโครงการอื่นที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการให้กับ สสว. หรือ กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีเดียวกัน

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด***
Email *
กระบวนการดำเนินการกิจกรรมของโครงการฯ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เลขที่สมาชิก สสว. *** กรุณาลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. และหน่วยร่วม*** *
กดลิ้งค์นี้เพื่อสมัครสมาชิกหรือตรวจสอบเลขที่สมาชิก *ค้นหาข้อมูลโดยกรอกหมายเลขนิติบุคคลหรือเลขที่บัตรประชาชน และกดปุ่มค้นหา https://members.sme.go.th/newportal/
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ *
หมู่ที่ *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์มือถือ *
Line ID *
อีเมล์
วัน เดือน ปี *
กรุณาระบุเป็น วัน เดือน ปี
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy