แบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันในการประกอบธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายหลักที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งมีการบังคับใช้มากว่า 20 ปี ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ลดอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 35 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
คำอธิบายประเด็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (หากมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ที่ e-mail : Law.dbd.15@gmail.com)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy