แบบประเมินความพร้อมในการอบรม e-Training

แบบประเมินความพร้อมในการอบรม e-Training เป็นแบบประเมินตนเอง เพื่อวัดความพร้อมของผู้อบรม ไม่มีผลใด ๆ ต่อการเข้าร่วมการอบรม เป็นเพียงการประเมินตนเองว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอีเทรนนิ่งหรือไม่ จึงควรตอบตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่านเอง แบบประเมินมีทั้งหมด 27 ข้อ โปรดทำให้ครบทุกข้อ
เกณฑ์การตอบแบบประเมินความพร้อม
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question