แบบประเมินการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วย socialmedia 2-3 เมษายน 2557

โปรดตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อการนำไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question