แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการ
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง และขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ
3. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
Required
3. ระดับการศึกษา *
Required
4. สถานภาพ *
5. สังกัด *
6. ท่านนำข้อมูลสารสนเทศทางด้านศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
ตอนที่ 2 มีความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
1). ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2). ความหลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ
3). ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศ
4). ความสะดวกในการนำไปใช้ของข้อมูลสารสนเทศ
5). ความน่าสนใจของข้อมูลสารสนเทศ
6). มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
2. ด้านการออกแบบ
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
1). รูปแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูล/ตาราง/แผนภูมิ)
2). การออกแบบรูปเล่ม ขนาด มีความเหมาะสมสะดวกต่อการนำไปใช้
3). วิธีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service