แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร : การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์
รายละเอียดการอบรม

หลักสูตร : การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ (จำนวน ๓ ชั่วโมง)

วัน-เวลาในการอบรม : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ ชั้น ๒ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม : มีประสบการณ์การใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ www.moodle.cmru.ac.th เนื่องจากหลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาเรื่องเทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นสมาชิกของระบบ และมีพื้นฐานการใช้งานระบบเบื้องต้น สามารถเปิดรายวิชาของตนเอง เพิ่มแหล่งขอมูล และกิจกรรมในระบบได้แล้ว

หัวข้อการอบรม : การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ นำเสนอเทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle CMRU ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. การตกแต่งรายวิชาให้สวยงาม
๒. การบริหารจัดการผู้เรียน / จัดกลุ่มตาม Section
๓. การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในรายวิชา
๔. การบริหารจัดการคลังข้อสอบ / การดึงข้อสอบมาประเมินผู้เรียนแบบสุ่ม
๕. การสำรองข้อมูลรายวิชา และนำเข้าข้อมูลจากรายวิชาเดิมเข้าในรายวิชาใหม่
๖. การประเมินผู้เรียน และบริหารจัดการคะแนน

วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน

ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคู่มือประกอบการอบรม
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th (ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)
๓. ข้อมูลการลงทะเบียนอบรม จะถูกส่งเข้าอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่าง (ที่อยู่อีเมล*)
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> งาน e-Learning โทร.๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑ , ๕๙๓๔
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse