แบบสอบถามสำหรับครูเคมี

คำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการใช้การเปรียบเทียบ (Analogy) ในการสอนเคมี เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนเคมีต่อไป

แบบสอบถามนี้มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนเท่านั้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการตอบแบบสอบถามนี้แต่ประการใด และจะนำเสนอผลการวิจัยโดยภาพรวมเท่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถที่จะไม่ตอบแบบสอบถามนี้ได้

ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงให้มากที่สุด เพื่อนำมาวิเคราะห์ใช้ในงานวิจัยและอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีต่อไป การตอบแบบสอบถามนี้ โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 20-25 นาที

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อรวรรณ ศรีบุญเรือง
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail: nnui17@yahoo.com
Facebook: Nui Orawan