Foirm Iarrtais 5 Latha 2019
Thèid 5 Latha 2019 a chumail eadar 8-13  Giblean aig Taighean-dubha Na Gearrannan, Eilean Leòdhais.

Mar as àbhaist bidh taghadh farsaing de chur-seachadan mar phàirt dhan phrogram againn le ceòl, còcaireachd, croitearachd, clò is craic gu leòr mar phàirt dhan t-seachdain.

Bidh com-pàirtichean ag obair le eòlaichean a tha fuireachd as a' chòimhearsnachd timcheall aitr Na Gearrannan, ag ionnsachadh mu na gnìomhan a tha mar phàirt dhan obair aca le cothrom fheuchainn air cuid dha na tha iad a' dèanamh. Ged nach fheum comas ciùil a bhith aig com-pàirtichean airson 5 Latha a fhrithealadh, bidh sinn a’ tabhann cothroman sònraichte ceòl is òrain ionnsachadh bho shàr luchd-ciùil na Gàidhlig.

Tha an seachdain còmhnaidh seo fosgailte do dh' àrd-sgoilearan a tha fileanta sa Ghàidhlig 's tha e a cosg £120 airson an t-seachdain.

Brùthaibh air a' cheangal gu h-ìseal airson am foirm-iarrtais a lìonadh ro Dhiluain 7 Faoilleach 2019. Chan eil ach 16 àiteannan ri fhaotainn 's thèid àitichean a dhearbhadh às dèidh an ceann-latha seo 's chan fheumar pàigheadh gus am bi àite air a dhearbhadh.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu 5 Latha 2018 bho Calum Macmhaoilein air 01463 225559 no calum@feisean.org 

5 Latha 2019 will be held this year at the Gearrannan Blackhouses, Isle of Lewis, between 8-13 April 2019.

The residential event gives Gaelic speaking participants of high school age the opportunity to spend five days in a community where Gaelic is used naturally and in which crofting, fishing and the Harris Tweed industry play an important part in the lives of its residents.

Each day participants will have the opportunity to gain a hands-on experience of these traditional works, spending time with experienced individuals who show them what is involved in their daily routines from lambing, looking after cattle, fishing, peat cutting to producing Harris Tweed.  The participants will also have the opportunity to learn some traditional recipes through practical cookery sessions using locally sourced ingredients.

Though a musical ability is not essential to attend 5 Latha, music and song workshops will be held throughout the week delivered by leading Gaelic musicians.

Follow the link below to complete an application for this year's event before Monday 7th January 2019. There are only 16 places available and confirmation will be sent out to successful applicants shortly after this date.  The cost of the event is £120, payable when a place at this years event is confirmed.

For more information on 5 Latha 2019 please contact Calum Alex Macmillan on 01463 225559 or calum@feisean.org.

Ainm *
Name
Your answer
Ceann-latha brèithe *
Date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
Seòladh *
Address
Your answer
Am bi thu a cluiche ionnsramaid-ciùil no a seinn? *
Do you play a musical instrument or sing?
Your answer
Innse dhuinn ann am beagan seantansan carson a tha thu ag iarraidh a thighinn gu 5 Latha 2019 *
Please tell us, in a few sentences, why you would like to attend 5 Latha 2019
Your answer
Ainm Pàrant/Neach-dìona *
Tha seo a dearbhadh gu bheilear a' toirt cead don neach a tha air ainmeachadh gu h-àrd iarrtas a chur a-steach do 5 Latha 2018 | This confirms that you are giving permission to the individual named above to apply for 5 Latha 2018
Your answer
Àireamh-fòn taighe | Home telephone *
Your answer
Àireamh fòn-làimhe | Mobile number *
Your answer
Seòladh post-d | Email address *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service