การเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2566
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent form) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.เพื่อใช้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โครงการและกิจกรรม การบริการวิชาการ 
3.เพื่อติดต่อ สอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่อโครงการบริการวิชาการ 
4.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ 
5.เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านบริการวิชาการ

ซึ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หลักฐานการชำระเงิน  E-mail Address  ID Line  

ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูงและข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้โดยผ่านช่องทาง https://pdpa.mfu.ac.th เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม เมื่อได้อ่านข้อความครบถ้วนแล้ว 

ข้าพเจ้า O “ให้” ความยินยอม O “ไม่ให้” ความยินยอม
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยได้ ทาง https://pdpa.mfu.ac.th
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse