แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการจองตั๋วออนไลน์ เผยแพร่กิจกรรมการแสดง นิทรรศการศิลปกรรม

  คำชี้แจง

  แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการของระบบห้องสมุดและเพื่อปรับปรุงอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ การตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย โดยแบ่งระดับการประเมินดังต่อไปนี้ ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด/ดีที่สุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก/ดี ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย/ควรปรับปรุง ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงอย่างมาก คำถามที่มีเครื่องหมาย * ต่อท้าย หมายถึง ต้องตอบคำถามข้อนั้น หากเว้นว่าง ระบบจะไม่สามารถส่งคำตอบได้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question