Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 - ONLINE HLASOVANIE
Milé Trnavčanky a milí Trnavčania,
aj tento rok máte možnosť zapojiť sa do hlasovania o návrhoch občianskych projektov. Už po štvrtýkrát môžete rozhodnúť, ako sa využijú peniaze z mestskej pokladnice. Preto neváhajte a vyberte tie, ktoré sú vám blízke či sympatické, alebo ich považujete za dôležité. Z návrhov občianskych projektov HLASUJETE ZA 4 AŽ 6 PROJEKTOV.

POZOR! Ak pomer hlasovania nedodržíte, váš hlas bude, žiaľ, neplatný.

Hlasovať môžu občania s trvalým bydliskom v Trnave vo veku nad 15 rokov.
Email address *
Krstné meno *
Priezvisko *
Vek *
Pohlavie *
Adresa trvalého bydliska. *
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Osobné údaje Poskytovateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mail

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@trnava.sk, 033/3236 139

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
Doba uchovávania osobných údajov: po dobu uchovania hlasovacích lístkov v súlade s registratúrnym poriadkom Mesta Trnava

Prevádzkovateľovi dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service