กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

จัดโดย ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 8 สิงหาคม 2558

คำอธิบาย: ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ข้อมูลจากงานปฐมนิเทศมีประโยชน์กับนิสิต
  2. นิสิตได้รู้จักภาควิชาพันธุศาสตร์มากขึ้น
  3. นิสิตมีโอกาสพบปะและทำความรู้จักกับอาจารย์
  4. สถานที่มีความเหมาะสม 
  5. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
  6. ความน่าสนใจของกิจกรรมครั้งนี้
  7. นิสิตมีโอกาสซักถามข้อสงสัย
  8. นิสิตมีความมั่นใจและพร้อมเริ่มต้นการเป็นนิสิตปีที่ 1
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question