แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเภทการให้บริการ *
ตำแหน่งผู้รับบริการ *
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1.1ขั้นตอนในการให้บริการเหมาะสม สะดวก
1.2ระยะเวลาในการให้บริการรวดเร็ว
1.3ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.1ให้บริการด้วยความสุภาพ
2.2มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
2.3เต็มใจรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ให้บริการ
2.4มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service