แบบสอบถามความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตราฐานการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว
The form แบบสอบถามความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตราฐานการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created using Google Forms. Create your own