แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
***องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ
หญิง
ชาย
เพศ
Clear selection
ส่วนที่ 2 อายุผู้มาใช้บริการ
ต่ำกว่า 20 ปี
21-30
31-40
41-50
51 ขึ้นไป
ช่วงอายุ
Clear selection
ส่วนที่ 3 อาชีพของผู้มาใช้บริการ
เกษตรกร
ข้าราชการ
ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ธุระกิจส่วนตัว
พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
อาชีพ
Clear selection
ส่วนที่ 4 เรื่องที่ขอรับบริการ
Clear selection
ส่วนที่ 5 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์
Clear selection
ส่วนที่ 6 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
4.มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
5.การให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน - หลัง
Clear selection
ส่วนที่ 7 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งรอ น้ำดื่ม ทางลาดผู้พิการ
2.มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3.มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4.อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
5.มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
6.ช่องทางการติดต่อออนไลน์
Clear selection
ส่วนที่ 8 คุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ ถูกต้อง
2.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก
3.เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้
4.ได้รับการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
Clear selection
ส่วนที่ 9 ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลควรปรับปรุงด้านใด
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy