Skrundas novada iedzīvotāju aptauja
Cienījamie Skrundas novada iedzīvotāji, izsakiet savu viedokli kopīgai novada attīstībai!

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, Skrundas novada pašvaldība aicina piedalīties aptaujā un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis tiks izmantots pašvaldības darba uzlabošanai un lēmumu pieņemšanai par novada attīstību.
Lūdzu, sniedziet atbildes uz jautājumiem, izvēloties no piedāvātajiem atbilžu variantiem un rakstot tām atvēlētajos laukos. Pēc atbilžu sniegšanas uz visiem jautājumiem nospiediet zilo pogu "Iesniegt".
1. Jūsu dzīvesvieta:
2. Jūsu dzimums:
3. Jūsu vecums:
4. Jūsu nodarbošanās:
5. Jūsu darbavieta atrodas:
6. Vai tuvāko trīs gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
7. Ja plānojat mainīt dzīvesvietu, lūdzu, miniet iemeslu:
Your answer
8. Kā Jūs vērtējat novada pašvaldības darbu?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Pašvaldības administrācijas darba laiks un pakalpojumu pieejamība
Pašvaldības lēmējvaras (priekšsēdētājas un deputātu) komunikācija ar iedzīvotājiem
Pašvaldības izpildvaras (izpilddirektora un administrācijas darbinieku) komunikācija ar iedzīvotājiem
Pašvaldības administrācijas spēja risināt jautājumus un problēmsituācijas
Termiņi, kādos ir risināti Jums interesējošie jautājumi
8.1. Kādi būtu Jūsu priekšlikumi pašvaldības darba uzlabošanai?
Your answer
9. Kā Jūs vērtējat Jūsu pagasta pārvaldes darbu?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Pagasta pārvaldes darba laiks un pakalpojumu pieejamība
Pagasta pārvaldes darbinieku komunikācija ar iedzīvotājiem
Pagasta pārvaldes darbinieku spēja risināt jautājumus un problēmsituācijas
Termiņi, kādos ir risināti Jums interesējošie jautājumi
9.1. Kādi būtu Jūsu priekšlikumi Jūsu pagasta pārvaldes darba uzlabošanai?
Your answer
10. Lūdzu, miniet, Jūsuprāt, labāk paveiktos pašvaldības darbus pēdējos 3 gados?
Your answer
11. Lūdzu, miniet, Jūsuprāt, neveiksmīgākos pašvaldības darbus pēdējos 3 gados?
Your answer
12. Lūdzu, miniet, Jūsuprāt, svarīgākos darbus, kuri pašvaldībai būtu steidzami jāveic?
Your answer
13. Kādus avotus visvairāk izmantojat informācijas iegūšanai par pašvaldības darbu?
13.1. Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties atbildi "Citu avotu", lūdzu, miniet, kādu:
Your answer
14. Kādu informāciju minētajiem avotiem, Jūsuprāt, vajadzētu sniegt vairāk?
Par pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem 
Par novada attīstības projektiem 
Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem 
Par izglītības jautājumiem 
Par sociālajiem pakalpojumiem 
Par veselības aprūpes pakalpojumiem 
Par komunālajiem pakalpojumiem
Par novada kultūras un sporta pasākumiem 
Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem 
Par notikumiem citos novados un Latvijā 
Citu informāciju 
14.1. Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties atbildi "Citu informāciju", lūdzu, miniet, kādu:
Your answer
15. Kā Jūs informējat pašvaldību par savām problēmām un risināmajiem jautājumiem?
15.1. Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties atbildi "Cits variants", lūdzu, miniet, kāds:
Your answer
16. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir IZGLĪTĪBAS pieejamība un kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Pirmsskolas izglītība
Pamata un vidējā izglītība
Izglītības iestāžu darbinieku darbs
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c.)
Mūžizglītība (pieaugušo tālākizglītība)
Izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāltehniskā bāze
Skolēnu pārvadājumi
Sporta infrastruktūra pie izglītības iestādēm
16.1. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, nepieciešami IZGLĪTĪBAS jomā?
Your answer
17. Lūdzu, novērtējiet, kādas ir KULTŪRAS UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS iespējas un kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Kultūras darbinieku darbs
Kultūras un izklaides pasākumi
Kultūras infrastruktūra
Amatiermākslas kolektīvu un pulciņu darbība
Bibliotēkas pakalpojumi
Bibliotēkas darbinieku darbs
Sporta aktivitātes
Sporta infrastruktūra
Informācija par kultūras un sporta pasākumiem
Bērnu rotaļu un atpūtas laukumi
Kultūrvēsturiskie un tūrisma objekti
17.1. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, nepieciešami KULTŪRAS UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS jomā?
Your answer
18. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir INFRASTRUKTŪRAS kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Kanalizācija un ūdensapgāde
Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūra
Ceļu uzturēšana – greiderēšana, sniega tīrīšana
Ceļu uzturēšana – apaugumu noņemšana, ceļmalu pļaušana
Gājējiem un velobraucējiem paredzētā infrastruktūra
Gājēju celiņu un ietvju uzturēšana
Ielu apgaismojums
Atkritumu apsaimniekošana
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu infrastruktūra 
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi
Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās apspriešanas organizēšana
Tūrisma infrastruktūra
Kapsētu apsaimniekošana
18.1. Kādi INFRASTRUKTŪRAS uzlabojumi, Jūsuprāt, nepieciešami?
Your answer
19. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir DZĪVES VIDES kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, atpūtas vietas, dabas aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra)
Publiskās peldvietas
Lauku teritoriju sakoptība 
Dabas un atpūtas teritoriju, objektu apsaimniekošana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
19.1. Kādi DZĪVES VIDES uzlabojumi, Jūsuprāt, nepieciešami?
Your answer
20. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN VESELĪBAS APRŪPES pieejamība un kvalitāte Jūsu dzīvesvietā?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c.)
Sociālo pakalpojumu kvalitāte
Sociālā dienesta darbinieku pieejamība
Sociālā dienesta darbinieku komunikācija ar iedzīvotājiem
Sociālā dienesta darbinieku spēja risināt jautājumus un problēmsituācijas
Termiņi, kādos iespējams risināt interesējošos jautājumus 
Veselības aprūpe (ģimenes ārsti, feldšeru punkti)
Sociālā aprūpe (Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs, aprūpes nams "Valtaiķi")
Alternatīvā aprūpe (Alternatīvās aprūpes dienas centrs)
20.1. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, nepieciešami SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN VESELĪBAS APRŪPES jomā?
Your answer
21. Kādus pakalpojumus, Jūsuprāt, nepieciešams ieviest papildus esošajiem?
Your answer
22. Kā Jūs vērtējat novada nodarbinātības vidi?
Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Iespēja atrast darbu
Atalgojums 
Drošība darba vietā 
Informācijas pieejamība par brīvajām darba vietām
23. Kāda rīcība no pašvaldības puses, Jūsuprāt, būtu nepieciešama, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā?
23.1. Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties atbildi "Cits variants", lūdzu, miniet, kāds:
Your answer
24. Kādu nozaru attīstība jāveicina Skrundas novadā?
24.1. Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties atbildi "Cits variants", lūdzu, miniet, kāds:
Your answer
25. Kādus Skrundas novadā īstenotos projektus vērtējat kā ļoti nozīmīgus?
25.1. Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties atbildi "Cits variants", lūdzu, miniet, kāds:
Your answer
26. Kādus projektus, Jūsuprāt, vajadzētu realizēt turpmākajos gados?
26.1. Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties atbildi "Cits variants", lūdzu, miniet, kāds:
Your answer
27. Ja Jūs būtu gids, uz kurieni Skrundas novadā Jūs aizvestu savus viesus?
Your answer
28. Ja Jūs būtu gids, uz kurieni Skrundas novadā Jūs nekādā gadījumā nevestu savus viesus?
Your answer
29. Kāds apskates vai izklaides objekts Skrundas novadā būtu jāpilnveido vai jāizveido no jauna?
Your answer
30. Kas, Jūsuprāt, simbolizē Skrundas novadu?
Your answer
31. Kāds, Jūsuprāt, varētu būt Skrundas novada sauklis?
Your answer
32. Kādas, Jūsuprāt, ir Skrundas novada nozīmīgākās vērtības?
Your answer
33. Ar ko lepojaties, dzīvojot Skrundas novadā?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service