แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป
๑. เพศ *
๒. อายุ *
๓. การศึกษา *
๔. อาชีพ *
ตอนที่ ๒ แบบประเมินความคิดเห็น
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑ . ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการฯ ต่างมีความเหมาะสมหรือไม่
๒. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยากน้อยเพียงใด
๓. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
๔. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ ก่อน - หลัง
๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
๖. เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและทักษะท่าทางที่สุภาพ
๗. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
๘. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
๙. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
๑๐. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy