Beairteas
Tha Beairteas ag amas air a bhith a’ cur ri foghlam sgoile, a’ toirt chothroman don chloinn a bhith a’ conaltradh ri daoine a bharrachd air an luchd-teagaisg aca fhèin. Le bhith a’ bruidhinn agus ag èisteachd ri daoine eile aig a bheil deagh Ghàidhlig mun eòlas a th’ aca air an obair sa bheil iad an sàs, no mu an cur-seachadan, gabhadh sgilean cainnt na h-òigridh a neartachadh agus farsaingeachd briathrachais a thoirt dhaibh nach biodh furasta a thogail tro obair làitheil na sgoile.

Nam biodh ùidh agaibh san obair agus ann an ath-bheòthachadh na Gàidhlig, bu mhath leinn cluinntinn bhuaibh. Sa chiad dol a-mach, bhitheamaid toilichte nan clàradh sibh airson Beairteas gu h-ìseal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beairteas aims to complement schoolwork, offering opportunities for children to communicate in Gaelic with people other than their teachers. Engaging them with Gaelic speakers with specialist knowledge of the work they do or have done, as well as any interesting pastimes in which they may have been involved, will strengthen the language skills of the young people giving them a breadth of vocabulary they may not pick up through their daily schoolwork.

If you would enjoy working with young people and are passionate about the revitalisation of Gaelic, we would like to hear from you. As a first step we would like you to register to be part of Beairteas by filling in the details below.

Ainm *
Name
Your answer
Seòladh *
Address
Your answer
Àireamh fòn *
Phone number
Your answer
Post-d *
Email
Your answer
Bhon liosta gu h-ìseal ciamar a mhìneachadh sibh ur comasan Gàidhlig? *
Which term from the list below best describes your Gaelic ability
Required
A bheil eòlas agaibh air obair còmhla ri òigridh? Ma tha, innis dhuinn beagan mu dheidhinn *
Do you have any experience of working with young people? If so, tell us a little about it
Your answer
A bheil eòlas sònraichte agaibh air cuspair/obair sam bith air am b' urrainn dhuibh bruidhinn, sa Ghàidhlig, le òigridh? Dèan liosta gu h-ìseal. *
Do you have a specialised knowledge of a particular subject or job about which you could speak, in Gaelic, with young people? Please make a list below.
Your answer
A bheil sibh nur ball de sgeama Fèisean nan Gàidheal airson dìon a thoirt air òigridh agus inbhich so-leònta, no sgeama aig buidheann eile?
Are you a member of Fèisean nan Gàidheal's Proetcting Vulnerable Groups (PVG) scheme, or another organisation's scheme?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service