Wi-Fi
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน
สถานภาพ
Clear selection
สถานที่ใช้บริการเป็นประจำ
Clear selection
ท่านมักจะใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด
Clear selection
ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi)
2.1 ความง่ายในการใช้งาน หรือการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi)
Clear selection
2.2 ความรวดเร็วในการใช้งาน หรือบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi
Clear selection
2.3 ความมีสเถียรภาพ โดยสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
Clear selection
2.4 จุด/พื้นที่ให้บริการ มีความเหมาะสม และครอบคลุมทั่วถึง
Clear selection
2.5 เมื่อมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
Clear selection
2.6 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
Clear selection
2.7 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ (Service Mind)
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ความคาดหวังในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse