แบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำชี้แจง : กรุณาระบุข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง มหาวิทยาลัยฯ จะต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆ โดยละเอียดอีกครั้งหลังจากการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว หากมหาวิทยาลัยฯ พบว่าคุณสมบัติหรือหลักฐานที่นำมาใช้สมัครหรือมารายงานตัวเป็นเอกสารเท็จ มหาวิทยาลัยฯ จะคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อนักศึกษาและจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์เข้าศึกษา


หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว ดังนี้
๒.๑ ระดับปริญญาเอก
๒.๑.๑) ใบรายงานตัว ๑ ชุด
๒.๑.๒) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาขนาด ๑ นิ้ว ๒ ใบ
๒.๑.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ๑ ฉบับ
(พร้อมรับรองสำเนา)
๒.๑.๔) สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาโท ๑ ฉบับ
(พร้อมรับรองสำเนา)
๒.๑.๕) สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท (พร้อมรับรองสำเนา) ๑ ฉบับ
๒.๑.๖) หลักฐานอื่นๆ ได้แก่ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ๑ ฉบับ
หรือสำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับ
ใบแสดงผลการเรียนหรือปริญญาบัตร (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสำเนา)
๒.๑.๗) สำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑ ฉบับ
๒.๑.๘) สำเนาใบผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ๑ ฉบับ

๒.๒ ระดับปริญญาโท
๒.๒.๑) ใบรายงานตัว ๑ ชุด
๒.๒.๒) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาขนาด ๑ นิ้ว ๒ ใบ
๒.๒.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ๑ ฉบับ
(พร้อมรับรองสำเนา)
๒.๒.๔) สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ๑ ฉบับ
(พร้อมรับรองสำเนา)
๒.๒.๕) สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี (พร้อมรับรองสำเนา) ๑ ฉบับ
๒.๒.๖) หลักฐานอื่นๆ ได้แก่ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ๑ ฉบับ
หรือสำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับ
ใบแสดงผลการเรียนหรือปริญญาบัตร (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสำเนา)
๒.๒.๗) สำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑ ฉบับ


เอกสารการรายงานตัวสามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ หรือส่งมายัง E-mail : eduslpru2020@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๕๑๖๗
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย)โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ)โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ *
วัน เดือน ปี เกิด *
หมู่โลหิต *
เลขประจำตัวประชาชน *
Passpost no.(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
วันออกบัตร *
บัตรหมดอายุ *
ออกให้โดย *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (โปรดระบุรหัสไปรษณีย์) *
เบอร์โทรศัพท์ *
ความบกพร่องทางร่างกาย *
E-mail (โปรดระบุ E-mail ของ Gmail เท่านั้น เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศOnlineในระบบGoogle meet) *
ความสามารถพิเศษ *
ชื่อ-นามสกุลของบิดา(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ) *
เลขประจำตัวประชาชนของบิดา *
วัน เดือน ปีเกิด ของบิดา *
สถานภาพของบิดา *
อาชีพของบิดา (ถ้ามี โปรดระบุสถานที่ทำงานของบิดาด้วย )
เบอร์โทรศัพท์ของบิดา
บิดามีรายได้ต่อเดือน/บาท
ชื่อ-สกุลมารดา (โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ) *
เลขประจำตัวประชาชนของมารดา *
วัน เดือน ปีเกิด ของมารดา *
สถานภาพของมารดา *
อาชีพของมารดา (ถ้ามี โปรดระบุสถานที่ทำงานของมารดาด้วย )
เบอร์โทรศัพท์ของมารดา
มารดามีรายได้ต่อเดือน/บาท
จำนวนพี่น้องทั้งหมด *
จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ *
สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา *
ผู้ปกครองปัจจุบัน
Clear selection
ชื่อบุคคลอื่น(เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
เลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง(เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
วัน เดือน ปี เกิด (เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
อาชีพ (เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
สถานที่ทำงาน(เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
เบอร์โทรศัพท์(เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
มีรายได้ต่อเดือน/บาท(เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
มีความเกี่ยวข้องเป็น(เฉพาะผู้ที่ตอบบุคคลอื่น)
ข้าพเจ้าขอรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระดับ *
หลักสูตร/สาขา *
ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาในระดับ *
ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาในระดับ (หากตอบอื่นๆ โปรดระบุ)
วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา *
สำเร็จการศึกษาเมื่อ (ระบุ วัน เดือน ปี) *
ได้คะแนนหรือเกรดเฉลี่ย
ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา *
ที่อยู่ของสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (โปรดระบุที่อยู่และรหัสไปรษณีย์) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy