ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ของนักเรียนแต่ละชั้น (ม.4 – ม.6)

หมายเหตุ.. ระดับคุณภาพ 1 คือ ปรับปรุง :: 2 คือ พอใช้ :: 3 คือ ดี :: 4 คือ ดีมาก :: 5 คือ ดีเยี่ยม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question