Made - formulari de registre de membres / membership sign-up form

-cuota de manteniment del makerspace: 35€ mensuals
-us lliure dels equips i eines disponibles, previa formació
-els materials consumibles els deu aportar cada maker (usuari)
-tots els membres seran oficialment part de l'associació i tindran dret a participar en la presa de decisions

-makerspace maintenance fee: 35€ monthly
-free use of available equipment and tools, previous training
-consumable materials to be provided by each maker
-all members will be officially part of the association and will have the right to participate in the decision making processes

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image