KHẢO SÁT VỀ SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 2019
Hàng năm, Sở Giáo Dục Louisiana (LDOE) đánh giá sự tham gia của phụ huynh học sinh bị khuyết tất trong hệ thống nhà trường khắp tiểu bang. LDOE sử dụng khảo sát về sự tham gia của phụ huynh để tính toán số phần trăm phụ huynh có con cái đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt trình bày về sự tham gia của phụ huynh được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi như là một phương tiện để cải thiện các dịch vụ và kết quả đối với trẻ bị khuyết tật. Số liệu thu thập được hàng năm sẽ được báo cáo trong Kế Hoạch Thành Tích Tiểu Bang (SPP) / Báo Cáo Thành Tích Hàng Năm (APR), Chỉ số 8: Sự Tham Gia của Phụ Huynh.

* Bắt buộc
Vui lòng nhập mã có ba (3) chữ số và mã có năm (5) chữ số được liệt kê trong thư của quý vị. Ví dụ: 123-45678 *
Your answer
Vui lòng chọn giới tính của con quý vị. *
Vui lòng chọn độ tuổi hiện tại của con quý vị. *
Vui lòng chọn sắc tộc mà con quý vị có sự gắn kết gần nhất. *
Vui lòng chọn cấp lớp mà con quý vị đang theo học. *
Vui lòng chọn khuyết tật chính của con quý vị. *
Hãy trả lời mười (10) câu hỏi sau đây liên quan đến sự trải nghiệm của quý vị về trường học của con quý vị.
Nhà trường cung cấp huấn luyện dành cho phụ huynh về các vấn đề giáo dục đặc biệt. *
Tôi đã được cung cấp thông tin về các tổ chức cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh của học sinh bị khuyết tật. *
Nhà trường giải thích về việc phụ huynh có những lựa chọn nào nếu họ không đồng ý về một quyết định của nhà trường tại cuộc họp IEP. *
Tôi đã được hỏi ý kiến về các dịch vụ giáo dục đặc biệt đang đáp ứng các nhu cầu của con tôi tốt như thế nào. *
Nhà trường mang lại cơ hội cho phụ huynh có con cái bị khuyết tật tham gia vào quá trình giáo dục con mình nhằm hỗ trợ việc cải thiện dịch vụ và kết quả. *
Nhà trường cho tôi các lựa chọn liên quan đến các dịch vụ chú trọng vào nhu cầu của con tôi. *
Giáo viên và quản lý của trường khuyến khích tôi tham gia vào quá trình ra quyết định dành cho con tôi. *
Tại cuộc họp IEP chúng tôi đã thảo luận về những sự điều tiết và điều chỉnh mà con tôi sẽ cần, và nhà trường đã yêu cầu tôi đóng góp. *
Nếu con tôi mười sáu (16) tuổi hoặc lớn hơn, nhà trường yêu cầu tôi đóng góp vào các kế hoạch tương lai của con tôi sau khi học xong trung học phổ thông để hỗ trợ con tôi trong việc chuyển tiếp từ nhà trường sang các lựa chọn sau trung học phổ thông, ví dụ, việc làm, đại học, hoặc học nghề. *
Nếu con tôi đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong một lớp học giáo dục đặc biệt, tôi được thảo luận về lợi ích giáo dục từ sự bố trí này tại cuộc họp nhóm IEP và những lợi ích này được mô tả trên IEP. *
Hãy trả lời hai (2) câu hỏi tùy chọn.
Là phụ huynh, quý vị có cần bất kỳ sự giúp đỡ thêm nào để hỗ trợ con quý vị trong việc học của chúng không?
Your answer
Quý vị có muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với chúng tôi về các dịch vụ giáo dục đặc biệt mà con quý vị đang được nhận không?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of State of Louisiana. Report Abuse