แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จต่อเป้าประสงค์ เรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (มิใช่ฐานข้อมูล)เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ปัจจัยทางการใช้งานข้อมูลของผู้รับบริการ

......................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้จัดทำ

  ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ

  ข้อมูลมีความทันสมัย
  ข้อมูลมีความครอบคลุม
  ข้มูลมีความถูกต้อง
  ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
  Please enter one response per row
  ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
  รูปแบบ/ดีไซด์ของเว็บไซต์
  เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
  การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  ความรวดเร็วในการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
  การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง
  การค้นหาข้อมูลในเว็บไวต์
  Please enter one response per row
  รูปแบบการนำเสนอ(ความสวยงาม, เข้าใจง่าย)
  ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ภาพรวม ต่อการบริการด้านเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question