แบบสอบถามข้อร้องเรียนของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ปีการศึกษา 2562
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามข้อร้องเรียนของนิสิตนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร/หน่วยงานต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป
1. เพศ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ร้องเรียน
2. หลักสูตร-ปริญญาตรี
3. หลักสูตร-ปริญญาโท
3. หลักสูตร-ปริญญาเอก
4. ชั้นปีที่
ส่วนที่ 2 ข้อร้องเรียน
1. ด้านการบริการการศึกษา
1.1 ขั้นตอนการรับบริการ
Your answer
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (การให้ข้อมูล/กริยามารยาท)
Your answer
2. ด้านอาคารสถานที่
2.1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
Your answer
2.2 ห้องสุขา
Your answer
3. ด้านอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse