แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อการเรียนการสอน การสอบ และสวัสดิภาพของนิสิต
ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาประเมินของแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อการเรียนการสอน การสอบ และสวัสดิภาพของนิสิต แล้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณนิสิตที่ช่วยตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและนำไปพิจารณาแนวเยียวยานิสิตที่เหมาะสม ทั้งนี้สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ร่วมตอบแบบสอบถามนั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้นิสิตต่อไป

ท่านสามารถอ่านผลสรุปแบบสำรวจเบื้องต้น (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 เมษายน 2563) ได้ที่นี่: https://bit.ly/ku-covid_19-std-report
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse