แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียน
คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบาย และพันธกิจของกรมบังคับคดี ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมินฯ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป *
ชาย
หญิง
เพศ
สถานะ *
ตำแหน่ง *
สังกัด / หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ *
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
Required
ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความพึงพอใจในแต่ละระดับ
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ให้คะแนนระดับความพึงพอใจ *
5
4
3
2
1
1. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่าง ๆ ชัดเจน
2. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
3. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหาและสืบค้น
4. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
5. คุณภาพความถูกต้องของข้อมูลที่ให้บริการ
6. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล
7. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
8. ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
9. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุง/พัมนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
11. ภาพรวมของระบบสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน
จุดเด่น / จุดที่ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy