แบบประเมินผลการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 ประจำภาคเหนือ
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะภาพ *
2. อายุ *
3. สถานะระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ *
4. คณะที่ศึกษา *
5. ประเภทงานปฏิบัติศาสนกิจ *
ตอนที่ 2 การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ *
1.2 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ *
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตวิทยากร มีประสบการณ์และสามารถนำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ *
2.2 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตสำนึกรักสถาบันและอุทิศตนพระพุทธศาสนาและสังคม *
2.3 ทราบปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจ *
2.4 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นต่อไป *
3. รูปแบบการจัดสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค 4 ภาค
3.1 รูปแบบการจัดสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค 4 ภาค *
4. ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน)
4.1 ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน) *
5. สถานที่จัดงาน
5.1 ห้องประชุม *
5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องประชุม *
5.3 อาหาร/อาหารว่างและน้ำปานะ *
5.4 ความสะดวกในการเดินทาง *
6. การจัดหัวข้อบรรยายในการสัมมนา
6.1 บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” *
6.2 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร พลังทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” *
6.3 บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจ:พลังการทำงานและจิตวิญญาณของพระนิสิตเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” *
7. การจัดประชุมกลุ่มย่อย
7.1 การชี้แจงประชุมกลุ่มย่อย *
7.2 การแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มและหัวข้อประจำกลุ่ม *
7.3 ความรู้ ความสามารถ และทักษะของวิทยากรประจำกลุ่ม *
7.4 การดูแลประสานงานของผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม *
7.5 ระยะเวลาในการประชุมกลุ่มย่อย *
7.6 การนำเสนอผลการประชุมของแต่ละกลุ่มย่อย *
8. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัด
8.1 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัด *
9. จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
9.1 จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ *
10. เอกสารประกอบการสัมมนา / โสตทัศนูปกรณ์
10.1 เอกสารประกอบการสัมมนา / โสตทัศนูปกรณ์ *
11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้
11.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ *
12. ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนาครั้งนี้
12.1 ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนาครั้งนี้ *
หัวข้อ/ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่ท่านอยากให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีพัฒนาและปรับปรุง
สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง แก้ไข จากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา
1. สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง แก้ไข จากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา
Your answer
สิ่งที่ท่านอยากให้นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคต
1. ประเด็นการสนับสนุนงานตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
Your answer
2. ประเด็นการสนับสนุนเครือข่าย /การพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
Your answer
3. ประเด็นการสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse