แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทำคำตอบหน้าข้อความต่อไปนี้)
1. เพศ
Required
2. ชั้นปี
3. แผนการเรียน
4. วิทยาเขต
Required
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต (กรุณาเลือกระดับคะแนนตรงกับความต้องการ)
รายละเอียด ระดับคะแนน 1=น้อยมาก, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด
การจัดการเรียนการสอน
1. นิสิตได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของรายวิชาก่อนหรือระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
2. นิสิตได้รับการชี้แจงและ/หรือมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิตได้รับการชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชาอย่างชัดเจน
4. รูปแบบการประเมินผลรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
5. นิสิตได้รับการชี้แจงแนวทางในการนำความรู้ของรายวิชาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวัน
6. นิสิตมีโอกาสได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
7. นิสิตมีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริงหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างเรียน
8. นิสิตมีโอกาสได้ซักถามและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนอย่างทั่วถึง
9. ผู้สอนมีการใช้ระบบ e-Learning หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต
10. ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างการสอน
11. ผู้สอนใช้รูปแบบการสอนที่หลายหลาย
12. ผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย
ห้องเรียน/ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
13. สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ภายในห้องเรียนมีความทันสมัย
14. จำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
15. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ
16. ขนาดห้องเรียนต่อจำนวนนิสิตมีความเหมาะสม
17. คณะฯ มีห้องสำหรับค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
18. คณะฯ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
19. มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและเพียงพอ
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
20. มหาวิทยาลัยมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต
21. มหาวิทยาลัยมีหอพักเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต
22. มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต
23. มหาวิทยาลัยมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต
กิจกรรมพัฒนานิสิต
24. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานิสิตอย่างทั่วถึง
25. คณะฯ มีระบบการให้บริการ/ ให้ข้อมูลที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต
26. คณะฯ มีบุคลากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตอย่างเพียงพอ
27. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้แก่นิสิตก่อนมีการเริ่มการเรียนการสอน
29. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้แก่นิสิต
30. นิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต
การแนะแนว/ การให้คำปรึกษา
31. คณะฯ มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนก่อนการลงทะเบียน
32. คณะฯ มีระบบการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน/ การเพิ่ม-ถอนรายวิชา/ การเทียบโอนหน่วยกิตตลอดการเปิดภาคการศึกษา
33. คณะมีช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นของนิสิตอย่างทั่วถึง
34. อาจารย์ที่ปรึกษาให้โอกาส/ มีช่องทางให้นิสิตเข้าพบเป็นรายบุคคล
35. อาจารย์ที่ปรึกษามีการนัดพบนิสิตเป็นรายกลุ่มทุกภาคการศึกษา
หลักสูตร/ แผนการเรียน
36. หน่วยกิตตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม
37. จำนวนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม
38. จำนวนรายวิชาบังคับมีความเหมาะสม
39. จำนวนรายวิชาเลือกเฉพาะสาขามีความเหมาะสม
40. จำนวนรายวิชาเลือกเสรีมีความเหมาะสม
41. แผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสม
42. รายวิชาในแผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
43. รายวิชาบังคับสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
44. รายวิชาบังคับเหมาะสมกับความจำเป็นในการประกอบวิชาชีพ
45. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและบริบทของสังคม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms