წყალი მნიშნველოვანია! კონსულტაცია ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზის უბნისათვის
ამჟამად მიმდინარეობს ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზის უბნის მართვის გეგმის შემუშავება. ამასთან დაკავშირებით, თქვენ, შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, მომავალში განსაზღვრავს ძირითად ქმედებებს, რომელიც თქვენს აუზში(ებში) უნდა განხორციელდეს, რათა წყლის რესურსები დავიცვათ ჭარბი მოხმარებისა და დაბინძურებისგან. ღონისძიებები, რომელთა შემუშავებაც ახლა მიმდინარეობს, ასევე ემსახურება წყლის რესურსების მართვისა და მონიტორინგის გაუმჯობესებას, მდგრადი განვითარებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მისაღწევად.

როგორ შეუძლია მდინარის აუზის მართვის გეგმას წყლის რესურსების დაცვა?

მდინარის აუზი დამკვიდრებული ერთეულია წყლის რესურსების მდგრადი მართავისთვის. რადგანაც, სურსათის უსაფრთხოების, ეკონომიკური განვითარების, ენერგო-წარმოებისა და კლიმატის ცვლილების ყველა გამოწვევის ამოსავალი წერტილი წყალია, მდინარის აუზის დონეზე წყლის რესურსების მართვის დაგეგმვისას მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ამ კონკურენტი წყალმოსარგებლე სექტორების კოორდინირება, რათა ვიპოვოთ ბალანსი სოციალურ მოლოდინებსა და გარემოსდაცვით მიდგომას შორის.

გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი!
1. თუ შეგიძლიათ, მონიშნეთ, თქვენი აზრით რომელია 3 ყველაზე დიდი გამოწვევა ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზისთვის *
Required
2. შეაფასეთ თითოეული ღონისძიება, რომელიც მოცემულია ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზის მართვის გეგმაში, 1-იდან 3 ქულამდე, სადაც 1 ნიშნავს მაღალს, 2 საშუალოს ხოლო 3 დაბალს.
გამოწვევა: წყლის ხარისხის გაუარესება დაბინძურების წერტილოვანი წყაროდან (გაუწმენდავი ურბანული ჩამდინარე წყლების წყალჩაშვება, ნარჩენების მდინარეში ჩაყრა);
საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ახალი გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა *
მაღალი
დაბალი
წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია *
მაღალი
დაბალი
ჩამდინარე წყლების მდინარეებში ჩაშვების კონტროლის გაუმჯობესება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ *
მაღალი
დაბალი
ნარჩენების მართვის მომსახურების ეფექტური გადასახადის დაწესება *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: წყლის ხარისხის გაუარესება დაბინძურების დიფუზიური წყაროდან (სოფლის მეურნეობა და სხვა ისეთი ზეწოლები, როგორიცაა სტიქიური ნაგავსაყრელები);
სტიქიური ნაგავსაყრელების მონიტორინგი (უნდა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტების მიერ), ნარჩენების უკანონი განთავსებაზე კანონაღსრულების მექნიზმების გაძლიერება (კონტროლი და სანქციების), ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება *
მაღალი
დაბალი
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გაუმჯობესება წყლის დაბინძურებისგან დასაცავად (სოფლის მეურნეობის სწორი პრაქტიკის კოდექსი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა, ბუნებრივი სასუქის (ნაკელის) მართვა, , ფერმერების ტრენინგი) *
მაღალი
დაბალი
ორგანული ფერმების დაარსება *
მაღალი
დაბალი
ვერმიკომპოსტის წარმოება (ბიო ჰუმუსი) *
მაღალი
დაბალი
ვერმიკომპოსტის წარმოება (ბიო ჰუმუსი) *
მაღალი
დაბალი
წყალდაცვით ზოლებში საქონლის ძოვების არიდება, ალტერნატიული ადგილების გამოყოფის გზით *
მაღალი
დაბალი
სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია წყლისმიერი ეროზიის შესამცირებლად *
მაღალი
დაბალი
ბუნებრივი ბუფერული ზოლებისა (3 მეტრი) და ღობეების მოწყობა *
მაღალი
დაბალი
სანიტარული დაცვის ზონების გამოყოფა სასმელი წყლის წყალაღების წერტილებში წყლის ხარისხის დასაცავად *
მაღალი
დაბალი
სოფლის განვითარების სტრატეგია მცირე ფერმერების ხელშესაწყობად *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: ჭარბი წყალაღება / წყლის რესურსების ჭარბი გამოყენება;
საირიგაციო სისტემების მაგისტრალური არხების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია *
მაღალი
დაბალი
თანამედროვე და ეფექტური საირიგაციო ტექნოლოგიის გამოყენება წყალსარგებლობის შესამცირებლად *
მაღალი
დაბალი
არსებული წყალაღების პრაქტიკის მდგრადობის დონის უზრუნველყოფა (ალტერნატიული მარაგების შექმნა, ან უფრო ეფექტური წყალსარგებლობის მიღწევა) *
მაღალი
დაბალი
წყალაღების კონტროლი და რეგულირება წყლის ობიექტის სტატუსის გაუარესების პრევენციისთვის (წყალაღების ლიცენზირების სისტემის კონტროლი) *
მაღალი
დაბალი
ფერმერების ტრენინგი წყლის რესურსების ეფექტურად გამოყენებაში *
მაღალი
დაბალი
სარეკლამო კამპანია, შინამეურნეობების მიერ წყლის რესურსების ეფექტურად გამოყენების წასახალისებლად *
მაღალი
დაბალი
საგადასახადო სისტემის შექმნა ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან წყალაღებისთვის *
Untitled Title
გამოწვევა: ჰიდრო-მორფოლოგიური ცვლილებები (ნაკადები, უწყვეტობა, ჰაბიტატები)
ჰიდროლოგიური ნაკადის ცვლილებების, მდინარისა და ჰაბიტატების გრძივი უწყვეტობის დარღვევისა და მორფოლოგიური ცვლილებების გაუმჯობესება ჰიდროლოგიური მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესების გზით. *
მაღალი
დაბალი
წყლის საშუალო დინების შენარჩუნება *
მაღალი
დაბალი
მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის სტრუქტურის გაუმჯობესება და დივერსიფიკაცია, ჭალისა და სახეშეცვლილი სანაპირო ჰაბიტატების აღდგენა *
მაღალი
დაბალი
გარემოსდაცვითი ხარჯის დონის შესაფასებელი მეთოდოლოგიის შემუშავება *
მაღალი
დაბალი
წყალაღების მოცულობის გადახედვა, გარემოსდაცვითი ხარჯის დონის გათვალისწინებით *
მაღალი
დაბალი
რეგულაციისა და ტექნიკური სახელმძღვანელოს/ნორმატიული აქტის შემუშავება მდინარიდან ქვიშა-ხრეშის ამოღების თაობაზე *
მაღალი
დაბალი
გამოძიებითი მონიტორინგის შეთავაზება ქვიშა-ხრეშის მომპოვებელი საწარმოების შემოწმების მიზნით (ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების შემოწმება და შეწონილი ნაწილაკების ფარდობითი წილის შეფასება) *
მაღალი
დაბალი
ბუნებრივი დატბორვის რეჟიმის აღდგენა მდინარე იორის ქვემო წელში, ბუნებრივი დატბორვის სიმულაცია დალის წყალსაცავის პერიოდული გაშვებით *
მაღალი
დაბალი
დალის წყალსაცავის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (მაგალითად ჩამკეტი ფარების რესტავრაცია) *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე, წყალდიდობების ჩათვლით;
ჭალის ტყეების აღდგენა *
მაღალი
დაბალი
მიწის მართვის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება კახეთის რეგიონში, რომელიც, მონიტორინგის შემდეგ, კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება *
მაღალი
დაბალი
კლიმატის ცვლილების გავლენის გათვალისწინება წყალმომარაგების კომპანიებისთვის წყლის მოთხოვნის/ მიწოდების ბალანსის გამოთვლისას *
მაღალი
დაბალი
კვლევის ჩატარება კლიმატის ცვლილების არსებული და შესაძლო გავლენის შესაფასებლად წყლის რესურსებზე *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: წყლის რესურსების მართვის გაუმჯობესება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრაქტიკის დანერგვის მისაღწევად.
წყლის კანონის მიღება *
მაღალი
დაბალი
ნორმატიული აქტის შემუშავება წყლის ობიექტების ეკოლოგიური და ქიმიური სტატუსის განმარტებისთვის *
მაღალი
დაბალი
წყლის რესურსების მონიტორინგის პროგრამისა და გარემოსდაცვითი ინსპექტირების განხორციელება *
მაღალი
დაბალი
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის ეროვნული და რეგიონული ინსპექტირების გაძლიერება *
მაღალი
დაბალი
წყლის ხარისხისა და მოცულობის კონტროლი და მონიტორინგი *
მაღალი
დაბალი
ჰიდროლოგიური მონიტორინგის სისტემის გაძლიერება *
მაღალი
დაბალი
3. ზოგადად ეთანხმებით შემოთავაზებულ მთავარ ღონისძიებებს? *
4.ხომ არ ფიქრობთ, რომ რომელიმე სექტორში უფრო მეტი ძალისხმევის გაწევაა საჭირო, გარდა ამ კითხვარში ჩამოთვლილი ღონისძიებებისა? *
დიდი მადლობა! ბოლო 5 შეკითხვა, რათა შევძლოთ თქვენი პასუხების გამოყენება
თქვენი თემი (საფოსტო ინდექსი) *
ასაკი: *
სქესი: *
სექტორი, რომელშიც მუშაობთ/პროფესია: *
საიდან გაიგეთ მდინარის აუზის მართვის გეგმის საკონსულტაციო შეხვედრის შესახებ? *
თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, თუ გსურთ, ინფორმირებული იყოთ განვითარებული მოვლენების შესახებ:
ამ კითხვარის შევსებით, თქვენ თანახმა ხართ, რომ თქვენი პირადი მონაცემები გამოყენებული იქნება EUWI+ პროექტის კოორდინატორის, IOWater მიერ. შეგროვებული ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული ნებისმიერი სხვა მიზნით, შეინახება პროექტის განმავლობაში (2016-2021) და დაარქივდება პროექტის დასრულებიდან ხუთი წლის მანძილზე (ევროპული აუდიტის შემთხვევაში). თქვენი მონაცემების მართვისა და თქვენი უფლებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს იურიდიული განცხადების გვერდს.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy