แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
Clear selection
ข้อมูลนักเรียน
Clear selection
กิจกรรมคาบเรียน
1. 3087 เด็กหญิงกิตติกาญจน์ วงศ์ทองทวีทรัพย์
Clear selection
2. 3088 เด็กหญิงเกตน์สิรี ศรีวิชาสร้อย
Clear selection
3. 3089 เด็กหญิงขวัญจิรา สามงามดี
Clear selection
4. 3090 เด็กหญิงญาณิศา จันทร์สุข
Clear selection
5. 3091 เด็กหญิงปณิดา จันทร์สุข
Clear selection
ุ6. 3092 เด็กหญิงพีรณัฐ พูลสวัสดิ์
Clear selection
7. 3093 เด็กหญิงภัควดี คงเกลี้ยง
Clear selection
8. 3094 เด็กหญิงศักศิพร พุ่มจำปา
Clear selection
9. 3095 เด็กหญิงสิรามล กาฬภักดี
Clear selection
10. 3096 เด็กหญิงสุธิดา พุ่มจำปา
Clear selection
11. 3097 เด็กหญิงสุรีย์นิภา ศรีพัตร
Clear selection
12. 3098 เด็กหญิงโสริญา ศรีเดช
Clear selection
13. 3099 เด็กหญิงหทัยพัตร จิตจำเรือง
Clear selection
14. 3100 เด็กหญิงอาทิติยา บัวอุไร
Clear selection
15. 3102 เด็กชายกิตติภูมิ นาคี
Clear selection
16. 3103 เด็กชายคมกฤช ศรีวันนา
Clear selection
17. 3104 เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุขสำราญ
Clear selection
18. 3105 เด็กชายชิษณุพงศ์ ทาเอื้อ
Clear selection
19. 3106 เด็กชายทีปกร ปานเพ็ชร
Clear selection
20. 3107 เด็กชายธนดล ขาวเหลือง
Clear selection
21. 3108 เด็กชายธนดล ทัดทอง
Clear selection
22. 3109 เด็กชายธีรพงษ์ ตุงโสภา
Clear selection
23. 3110 เด็กชายพีรณัฐ ตุ้มทอง
Clear selection
24. 3111 เด็กชายภูดินันท์ พรุมมา
Clear selection
25. 3112 เด็กชายรัชชนนท์ สราคำ
Clear selection
26. 3113 เด็กชายรุ่งอรุณ ธัญญเจริญ
Clear selection
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy