แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2834 เด็กหญิงกนกพร เชียงสิน
2. 2835 เด็กหญิงกนกวัน แก้วเจริญ
3. 2836 เด็กหญิงกษมา พลกลาง
4. 2837 เด็กหญิงจารุวรรณ ทาเอื้อ
5. 2839 เด็กหญิงณภัทร ภัทรธรรมพงษ์
ุ6. 2840 เด็กหญิงทิพย์ชนก ทาเอื้อ
7. 2841 เด็กหญิงธิดารัตน์ อุบลแย้ม
8. 2842 เด็กหญิงพิมพ์ใจ ยอดเนียม
9. 2843 เด็กหญิงสุทัตตา ทองสุก
10. 2844 เด็กหญิงสุพัชชา มาดชิด
11. 2845 เด็กหญิงอารีรัตน์ นาเอก
12. 2846 เด็กหญิงอินทิรา เพ็ชรไทย
13. 2847 เด็กหญิงไอยเรศ เกิดพืช
14. 2848 เด็กชายกิตติศักดิ์ ทีฆาวงศ์
15. 2849 เด็กชายเจษฎา บัวชื่น
16. 2851 เด็กชายเทพฤทธิ์ สีวันนา
17. 2852 เด็กชายธนกร พุ่มจำปา
18. 2853 เด็กชายธนพงษ์ สังแก้ว
19. 2854 เด็กชายธนัญชัย ทาทำนุก
20. 2855 เด็กชายธีรพัฒน์ พูลเพิ่ม
21. 2857 เด็กชายสราวุธ พุ่มจำปา
22. 2859 เด็กชายสิรวิชญ์ พลนิกร
23. 2860 เด็กชายสุพจน์ จันทร์นุ่ม
24. 2861 เด็กชายอเนชา วิทยานุเคราะห์
25. 2862 เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุพรรณคง
26. 2899 เด็กชายปกรณ์ มิ่งสกุล
27. 2957 เด็กหญิงฐิตินันท์ ชำนาญไทย
28. 2959 เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์สม
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms