PRIHLÁSIŤ PLAGÁT / SUBMIT A POSTER – OPEN CALL: WE WANT YOUR... POSTERS!
🇸🇰 Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna 2020 otvorenú výzvu na návrh plagátov. Spomedzi nich vyberie odborná porota troch víťazov alebo víťazky, ktorí a ktoré si odnesú ceny v hodnote – 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur. Okrem toho vyhlásime aj Cenu verejnosti. Víťazné práce odprezentujeme počas festivalu [fjúžn] a uverejníme vo festivalovom magazíne. Posledný termín na zaslanie prác je 15. júna 2020.

Aktuálna situácia s koronavírusom nám nedovolí usporiadať tradičnú Parádu s Dáždnikovým pochodom. O tomto čase by sme inokedy už horúčkovito pripravovali bohatý inkluzívny program s komunitami cudzincov cez ochutnávku afganskej či somálskej kuchyne, prezentáciu ukrajinskej i bahájskej komunity až po Dáždnikový pochod zameraný na podporu utečencom a utečenkám. Ale nezúfajte! Celý svet pod jednou strechou sa teraz presúva do vašich domov. A vašich kreatívnych výstupov.

Podmienky na stiahnutie: https://www.fjuzn.sk/_data/open-call/podmienky.pdf
Viac informácii: www.fjuzn.sk

🇬🇧 On the occasion of World Refugee Day on June 20, 2020, the Milan Šimečka Foundation is launching an open call for a poster design. An expert jury will select three winners who will compete for the following prizes: 1st place 300 euros, 2nd place 200 euros and 3rd place 100 euros. In addition, we will announce a Public Award. We will display the winning entries at the [fjúžn] Festival and in the festival magazine. The deadline for submissions is June 15, 2020.

The current situation concerning the coronavirus does not permit us to organize our traditional Parade with an Umbrella March. At this time, we would normally working feverishly on a rich, inclusive program with foreign communities by tasting of Afghan or Somali cuisine or a presentation of the Ukrainian and Baha'i communities to the Umbrella March aimed at supporting refugees. But don't despair! The whole world under one roof is now coming to your home. Along with your creations.

Conditions for download: https://www.fjuzn.sk/_data/open-call/conditions.pdf
More information: www.fjuzn.sk
Email address *
Meno a priezvisko / Name and surname *
Profesia alebo štúdium / Profession or area of study *
🇸🇰 Oblasť, v ktorej sa pohybujete. / 🇬🇧 Your field.
Umelecké meno / Artist name
🇸🇰 Meno, pod ktorým chcete vystupovať. Ak nezadáte, budeme požívať vaše meno a priezvisko vyplnené v prvom kroku. / 🇬🇧 The name (nickname, artist name) you want to appear under. If you do not enter, we will use your name and surname filled in in the first step.
Názov práce / The title of your submission *
Sprievodný text k vizuálu / Accompanying text for the visual *
Technika / Technical information *
🇸🇰 Napr. fotografia, ilustrácia, maľba, digitálna grafika, mix techník, ... / 🇬🇧 For example photography, illustration, painting, digital graphics, mix of techniques, ...
Link na stiahnutie práce / A link for downloading your work *
🇸🇰 Uploadnite svoju prácu cez niektorú platformu ako napr. WeTransfer, Google Drive, Dropbox alebo iné. Prípadne nám vašu prácu pošlite na info@fjuzn.sk. / 🇬🇧 Upload your work via a platform such as WeTransfer, Google Drive, Dropbox or others. Alternatively, send us your work to info@fjuzn.sk.
Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov a súhlasíte so zverejnením vašej práce. / By submitting the application form, you give us your consent to use of the data you provide and agree to the publication of your work. *
🇸🇰 Od 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Na ich základe je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas s evidenciou vami poskytnutých údajov a súhlas so zasielaním informácií o našich aktivitách e-mailom. Chceme vás ubezpečiť, že vaše údaje sú u nás v bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením EÚ. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Nadácia Milana Šimečku používa vašu e-mailovú adresu výlučne na komunikáciu ohľadom súťaže a na zasielanie informácii a noviniek týkajúcich sa aktivít nadácie. Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov. / 🇬🇧 On May 25, 2018, a new European Union regulation governing the protection of personal data (GDPR) entered into force. Based on the regulation, you must provide your consent for the registration of the data provided by you and your consent to receive information about our activities by e-mail. We wish to assure you that your data is safe with us and that our management complies with the new EU regulation. We do not provide your data to third parties. The Milan Šimečka Foundation uses your e-mail address exclusively for communications regarding the competition and for sending information and news concerning the Foundation's activities. By submitting the application form, you give us your consent to use the data you provide.
Required
Ďakujeme. / Thank you.
🇸🇰 Rozmanitosti sa medze nekladú!

> Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte na info@fjuzn.sk

Vyhlasovateľ súťaže:

> Nadácia Milana Šimečku je nezisková organizácia, ktorá nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. V rámci troch programov – Vzdelávanie, Aktívne občianstvo a Podpora inklúzie – sa zameriava na rozvíjanie otvorenej občianskej spoločnosti, obhajovanie ľudských a menšinových práv, zlepšovanie postavenia znevýhodnených skupín, vzdelávanie o rozmanitosti a výchovu k vzájomnému rešpektu. Od roku 1991 vydala viac ako 100 publikácií a vyškolila niekoľko tisíc pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín. Okrem toho organizuje pripomínacie podujatia k témam holokaustu či Novembru 89. Od roku 2006 organizuje najväčší multikultúrny festival na Slovensku [fjúžn]. Viac informácií nájdete na webe: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/

> Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku už od roku 2006 a postupne sa stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. Viac informácií nájdete na webe: www.fjuzn.sk

🇬🇧 There are no limits to diversity!

> Contact: Please write to us at info@fjuzn.sk if you have any questions.

Host of the competition:

The Milan Šimečka Foundation is a non-profit organization named after a prominent dissident, thinker, philosopher and writer in the former Czechoslovakia. Our three programs - Education, Active Citizenship and Promoting Inclusion - focus on developing an open civil society, defending human and minority rights, improving the situation of disadvantaged groups, educating about diversity and promoting mutual respect. Since 1991, the Foundation has published more than 100 publications and trained several thousand educators, activists, publishers, community leaders and people from disadvantaged groups. In addition, it organizes commemorative events about the Holocaust and November 89. Since 2006, it has organized Slovakia’s largest multicultural festival [fjúžn]. More information can be found on the website at: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/

The [fjúžn] Festival has been organized by the Milan Šimečka Foundation since 2006 and has gradually become a unique and the largest multi-genre and multicultural event focused on migration and foreigners in Slovakia with national and international significance. It goes beyond one form of artistic expression and offers a rich program of concerts, exhibitions, literature, theater, film, workshops, lectures and presentations, discussions, community or children's events, school events and many other activities. More information can be found on the website at: www.fjuzn.sk

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy