โยคะเพื่อความสมดุลของชีวิต หลักสูตรโยคะพื้นฐานนอกสถานที่ (โยคะเดลิเวอรี่)
กรุณาตอบข้อมูลให้ครบถ้วน

เราได้ประโยชน์อะไรจากโยคะ?
เราได้ยิน ได้ฟังกันมาว่า “โยคะ” เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บ้างว่าโยคะช่วยรักษาโรคได้ บ้างว่าโยคะทำให้ไม่แก่ ฯลฯ ก่อนที่เราจะมองเฉพาะจุด เราควรเห็นภาพรวมของโยคะก่อนดีกว่า
โยคะคือ วิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนากาย และจิต ให้เกิดศักยภาพสูงสุด กล่าวคือ โดยหลักการ การฝึกโยคะทำให้ร่างกายของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จิตของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อกลไกต่าง ๆ ของทั้งกายและจิต ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนั้นก็คือ “สุขภาวะ”
โปรดสังเกตว่า โยคะมุ่งเน้นที่กายและจิต เป็นสำคัญ ขอย้ำว่า โยคะไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียว อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ การมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าโยคะเน้นที่จิต ทำให้เราไม่ละเลยแง่มุมในการฝึกจิต ซึ่งหากกล่าวตามตำรา มีความสำคัญกว่าการฝึกกายด้วยซ้ำ ด้วยการให้ความสำคัญกับการฝึกจิตควบคู่ไปกับการฝึกกายต่างหาก ที่ทำให้เราเก็บรับประโยชน์จากโยคะได้เต็มที่
สำหรับพนักงานในองค์กร โยคะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างความสุขสงบภายในตัวเองของพนักงาน สามารถทำงานด้วยร่างกายที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีประสิทธิภาพ และ กระจายไปสู่องค์กรโดยรวม
เมื่อเข้าใจถึงหลักการของโยคะ เราจะพบว่าโยคะไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาโรค โยคะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ หลักการของโยคะนั้นเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง เมื่อเราคอยดูแลเอาใจใส่ร่างกาย จิตใจของเรา ให้ทำงานเป็นปกติ คอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ร่างกายและจิตใจของเรา ย่อมต้องดีอย่างแน่นอน


ผลที่ได้รับจากการฝึกโยคะ
บุคลากรในองค์กร มีความสมดุลกาย-ใจ มีจิตใจแจ่มใส อารมณ์มั่นคง
เกิดความสุขอันมาจากภายในตนเอง
เปลี่ยนทัศนะต่อการดำเนินชีวิต จากการมองแยกส่วนมาเป็นการมองเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม
เปลี่ยนทัศนะต่อสุขภาพ จากที่ต้องพึ่งพาภายนอก มาเป็นความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง
ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อการทำงาน เป็นระบบสุขภาพที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์มากขึ้นๆ ฯลฯ


เราเป็นใคร?
พวกเราคือเครือข่ายอาสาสมัครคนรักโยคะ มาร่วมกันทำงานเผยแพร่โยคะ
ก่อตั้งเมื่อปี 2540 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิหมอชาวบ้านในปี 2544

เราทำอะไร
เราจัดหลักสูตรอบรมครูโยคะ ให้มีมาตรฐาน สอนโยคะตามตำราดั้งเดิม และ สอนอยู่ในหลักของความปลอดภัย
เราพัฒนาองค์ความรู้โยคะ แปลตำราโยคะดั้งเดิม ส่งเสริมการวิจัย
เผยแพร่โยคะ จัดสอนโยคะขั้นพื้นฐาน อบรมปราณายามะ ค่ายโยคะ ตลอดจนผลิตสื่อโยคะต่างๆ หนังสือ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ

ผลงานของเรา
พัฒนาหลักสูตร วิชาโท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โยคะเดลิเวอรี่ สอนโยคะยังหน่วยงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ปีละกว่า 50 องค์กร
อบรมโยคะให้พยาบาล เจ้าหน้าที่ องค์กรสาธารณสุข ยัง สสจ โรงพยาบาลต่างๆ ปีละกว่า 20 องค์กร
อบรมโยคะให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน ปีละกว่า 10 แห่ง ฯลฯ

สื่อของสถาบันฯ
จดหมายข่าวรายเดือน โยคะสารัตถะ ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท 12 ฉบับ
เวบไซท์ www.thaiyogainstitute.com
หนังสือ ตำราโยคะ
ซีดี โปสเตอร์ เพื่อประกอบการฝึกโยคะ ฯลฯ


หลักสูตรโยคะพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักโยคะอย่างที่โยคะเป็น
2. เข้าใจศาสตร์แห่งโยคะในระดับเบื้องต้น และสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง

เนื้อหา ภาคทฤษฎี
o โยคะคือการพัฒนากาย-จิต
o หลักในการฝึกอาสนะ 4 ข้อ ที่ไม่ทำให้ผู้ฝึกได้รับบาดเจ็บ
o คุณค่า ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ตามหลักสรีรวิทยา และ ข้อควรระวังในการฝึกท่าโยคะอาสนะ
o มรรควิถี 8 ประการของโยคะ ฯลฯ
เนื้อหา ภาคปฏิบัติ
o อาสนะพื้นฐาน 14 ท่า (และเพิ่มเติมท่า + การฝึกเทคนิคอื่น ๆ ตามความเหมาะสม)
o เทคนิคการหายใจพื้นฐาน การหายใจด้วยหน้าท้อง การหายใจด้วยทรวงอก
o เทคนิคเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 8 ส่วน
o เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก
o เกมส์ฝึกสติ

วิทยากร
o สถาบันฯ จัดวิทยากรตามความเหมาะสม ขึ้นกับทำเลที่ตั้งของสถานที่เรียน และเวลาเรียน
o ค่าวิทยากร ตลอดหลักสูตร 6,000 บาท 4 ครั้ง (ราคานี้รวมค่าเดินทางของวิทยากรแล้วสำหรับในกรุงเทพฯ แต่หากสถานที่อบรมอยู่กรุงเทพชั้นนอก หรือนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ขอพิจารณาค่าวิทยากรเพิ่มตามความเหมาะสม และ ขอคิดค่าพาหนะตามจริง) โดยครู 1ท่าน ต่อจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 15 ท่าน
o สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โปรดติดต่อสถาบันฯ เป็นกรณี ๆ ไป

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 4 ครั้ง ๆ ละ 60-90 นาที (ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้เรียนกำหนด)

การเตรียมตัวของผู้เรียนโยคะ
o งดอาหารก่อนฝึก อาหารหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมง อาหารเบา อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนฝึก
o แต่งกายสบาย ๆ เสื้อยืด กางเกงวอร์ม เหมาะสมที่สุด หลีกเลี่ยงการใส่ชุดออกกำลังกายที่รัดรูป เพราะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี
o ให้ผู้เรียนนำผ้ารองตัว หรือผ้าขนหนูผืนยาว มารองตัวขณะฝึกเพื่อไม่ให้เจ็บ ขนาดกว้างประมาณตัวผู้ฝึก
o สถานที่ในการฝึกโยคะ
- สามารถฝึกได้ห้องธรรมดา ซึ่งควรมีอากาศถ่ายเท หรือในห้องแอร์
- ขนาดพื้นที่ในการฝึกโดยประมาณคือ หากคนหนึ่งคนนอนกางแขนขาแล้วไม่ชนกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-401-7744

ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน *
Your answer
ชื่อองค์กร *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
สิ่งที่อยากจะเรียนในคอร์สนี้ คือ *
Your answer
สิ่งที่คาดหวังจากหลักสูตรนี้ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms