แบบสำรวจความต้องการทำธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TED Fund คือ กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน

หากคุณเป็น SME หรือ Startup ที่มีไอเดียหรือกำลังทำธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อทราบความต้องการของคุณและเป็นข้อมูลในการร่วมกันพัฒนาวงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะในการทำธุรกิจของคุณอยู่ในช่วงใด *
5. ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด *
6. จำนวนทีมหรือพนักงานของคุณ *
7. ทีมคุณประกอบด้วยตำแหน่งอะไรบ้าง
Your answer
8. ชื่อผลิตภัณฑ์
Your answer
บรรยายผลิตภัณฑ์ของคุณโดยย่อ
Your answer
ผลิตภัณฑ์ของคุณเคยได้รับรางวัลมาก่อนหรือไม่ หรือเคยได้รับทุนสนับสนุนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่ (โปรดระบุ)
Your answer
9. แหล่งทุนในการทำธุรกิจของคุณที่ผ่านมามาจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
10. คุณต้องการทุนสนับสนุนในการทำธุรกิจของคุณหรือไม่ *
11. เงินทุนในการทำธุรกิจที่คุณต้องการคือ *
12. คุณต้องการนำเงินทุนไปใช้ทำอะไรบ้าง (โปรดเลือก และระบุจำนวนเงินที่ต้องการให้สนับสนุน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ และค่าแผนธุรกิจซึ่งพิจารณาจากมูลค่าของโครงการ (บาท)
Your answer
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิศวกรรม (บาท)
Your answer
การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด (บาท)
Your answer
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บาท)
Your answer
การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม (บาท)
Your answer
การทดสอบและขอรับรองมาตรฐาน (บาท)
Your answer
การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่ การทดสอบตลาด (บาท)
Your answer
การสนับสนุนนวัตกรรม อาทิ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่านักวิจัย ค่าวิจัย (บาท)
Your answer
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (บาท)
Your answer
ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์ (บาท)
Your answer
ค่าตอบแทนการทำงานของผู้รับทุน (บาท)
Your answer
ค่าพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน (บาท)
Your answer
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
13. คุณทำธุรกิจด้านใด *
14. รายได้ต่อปีที่ได้รับจากการทำธุรกิจของคุณประมาณเท่าไร *
ข้อมูลของคุณ สำหรับเผยแพร่ข่าวสารการสนับสนุนทุนจาก TED Fund *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
Line ID
Your answer
คุณรับทราบแบบสอบถามของ TED Fund จากช่องทางใด
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms