แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการออกแบบเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. โดยจะนำผลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักงาน ปปง. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ คำตอบและคำแนะนำของท่านเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปปง.

คำชี้แจง :
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย ๓ ส่วน จำนวน 4 หน้า คือ
ส่วนที่ ๑ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
ส่วนที่ ๒ ด้านเนื้อหา รายละเอียดที่แสดงหน้าเว็บไซต์
ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = ควรปรับปรุง