แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
  1.1 ข้อมูลครอบคลุมตามความต้องการ
  1.2 ประโยชน์ต่อการทำงาน
  1.3 ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล
  1.4 การเข้าถึงระบบทำได้ง่ายและรวดเร็ว
  1.5 เมนูการใช้งานง่าย
  1.6 ความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือของข้อมูล
  1.7 ปริมาณข้อมูลเพียงพอกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  2.1 ความสวยงามและน่าสนใจของระบบ
  2.2 การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
  2.3 ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
  2.4 ข้อความสื่อความหมายชัดเจน
  2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน
  Please enter one response per row
  3.1 เป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  3.2 มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3.3 เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการ
  3.4 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอด
  Please enter one response per row
  ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  This is a required question