ขอเชิญบุคลากรชาว บ.ส ประเมินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอยแบบสอบถาม *
Required
เพศ *
ตอนที่ 2 งานเลี้ยงสังสรรค์วันที่ 27 ธันวาคม 2561
ด้านความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์โครงการ *
5
4
3
2
1
1.1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านความสามัคคี มีน้ำใจและการทำงานเป็นทีม
ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ *
5
4
3
2
1
2.1 รูปแบบและลำดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.2ความเหมาะสมของการแสดงบนเวที
2.3 ความเหมาะสมของ แสง สี เสียง
2.4ความเหมาะสมของการจัดสถานที่
2.5 ความเหมาะสมของเกมและนันทนาการ
2.6 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมและเพียงพอ
2.7ความเหมาะสมของกิจกรรมการจับรางวัล
2.8 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดกิจกรรม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
Your answer
ตอนที่ 3 กิจกรรมวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ก. กิจกรรมการทำบุญตักบาตร *
5
4
3
2
1
3.1ความเหมาะสมของวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม
3.2ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม (การสวดมนต์ยาว,รูปแบบการตักบาตร ฯลฯ)
ความคิดเห็นเพิ่มเติมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
Your answer
ข. กิจกรรมบนเวที *
5
4
3
2
1
3.3 ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่การจัดกิจกรรม
3.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมบนเวที
ความคิดเห็นเพิ่มเติมกิจกรรมบนเวที
Your answer
ค กิจกรรมในห้องเรียนกับครูที่ปรึกษา
5
4
3
2
1
3.5ความเหมาะสมของวัน เวลาในการจัดกิจกรรม
3.6ความเหมาสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
ความคิดเห็นเพิ่มเติมกิจกรรมในห้องเรียนกับครูที่ปรึกษา
Your answer
ง. กิจกรรมกลางแจ้งกีฬาต่างๆ *
5
4
3
2
1
3.7ความเหมาะสมของวัน เวลา การจัดกิจกรรม
3.8 ความเหมาะสมของกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน
3.9 ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนหญิง
3.10 ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนชาย
3.11 ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลครูชาย
3.12 ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลครูหญิง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมกิจกรรมกลางแจ้งกีฬาต่างๆ
Your answer
จ.กิจกรรมการมอบของขวัญและการจับฉลากให้แก่นักเรียน *
5
4
3
2
1
3.13ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
3.14ความเหมาะสมของวัน เวลาการจัดกิจกรรม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมกิจกรรมการมอบของขวัญและจับฉลากให้แก่นักเรียน
Your answer
สรุปภาพรวมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 *
5
4
3
2
1
3.15 ระดับความพึงพอใจ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service