แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำชี้แจง: แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
1. ด้านทั่วไป *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์มีความสวยงาม และน่าสนใจ
มีการจัดหมวดหมู่ สะดวกในการค้นหา
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
2. ด้านข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการ
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy