Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นที่แท้จริงของนิสิต ซึ่งประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ ๒ ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑) ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (เฉพาะนิสิตปริญญาตรี) ๒) ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่บัณฑิตศึกษา (เฉพาะนิสิตบัณฑิตศึกษา) ๓) ด้านการบริการนิสิต และ ๔) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น
๑. เพศ
๒. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
๓. ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่
๔. ระดับการศึกษา
๕. คณะที่นิสิตสังกัดอยู่ในปัจจุบัน (หลักสูตร.......................................................................................)
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๑. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี)
๑.๑ ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๒ นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
๑.๓ การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
๑.๔ อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร
๑.๕ อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
๒. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก)
๒.๑ ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ
๒.๔ อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ
๒.๕ อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
๓. ด้านการบริการนิสิต (IQA คณะวิชา 1.5 และสถาบัน 1.4)
๓.๑ มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
๓.๒ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการนิสิต ด้านทุนกู้ยืมการศึกษา ด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อ ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต
๓.๓ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต
๔. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1)
๔.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
๔.๒ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา
๔.๓ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
๔.๔ มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
๔.๕ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
๔.๖ มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๗ การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน
๔.๘ การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต
๔.๙ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
๔.๑๐ มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน)
๑.๑ มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง
๑.๒ ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน
๑.๓ ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน
๑.๔ คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน
๑.๕ วิธีการจัดการข้อร้องเรียน
๑.๖ ผลการจัดการข้อร้องเรียน
- นิสิตเคยมีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร หรือคณะวิชาหรือไม่
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุข้อร้องเรียน ....................................................................................................................................... ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงอย่างไร.................................................................
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service