Request edit access
Larp OldTown 2019 - Formularz rejestracyjny frakcyjny // Faction registration form
BEWARE!! IF YOU WISH TO EDIT YOUR FORM AFTER SUBMITTING IT, PLEASE SAVE THE LINK FOR EDITION OF THE FORM. IT IS NOT THE URL ADRESS FROM THE ADDRESS BAR, BUT A HYPERLINK CALLED "Edit your answer".


UWAGA!!!! W CELU EDYCJI SWOJEJ ODPOWIEDZI PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA, NALEŻY ZAPISAĆ LINK DO EDYCJI ODPOWIEDZI. NIE CHODZI O ADRES URL Z PASKA ADRESU, ALE O LINK OPISANY "Edytuj swoją odpowiedź".


[English version below]
Wypełnić poniższy formularz powinna wyłącznie osoba, która zostanie koordynatorem frakcji, tj. osobą, która będzie ściśle współpracować z organizatorami w sprawach fabularnych frakcji, m.in. dostając dodatkowe info oraz zadania. Uznanie za frakcję będzie zależne od spełnienia trzech podstawowych warunków:
1) Grupa graczy uznawana za frakcję musi zlecać zadania fabularne innym graczom. Mogą to być albo zadania wymyślone przez frakcję, albo zadania otrzymane od organizatorów.
2) Grupa graczy uznawana za frakcję musi posiadać własne obozowisko, spełniające wymagania wizualne postawione przez organizatorów (wpisujące się w szeroko pojętą konwencję postapo).
3) Grupa musi mieć liczbę członków większą niż 15 osób.
Jeżeli nie jesteś w 100% pewien, czy wypełnić ten formularz, nie rozumiesz różnicy między frakcją a grupą graczy - zadaj pytanie na larp@oldtownfestival.net lub na naszym Facebookowym profilu.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza masz możliwość obejrzenia i zmiany odpowiedzi w dowolnym momencie (używając adresu e-mail podanego przy wypełnianiu formularza).

Wysłanie tego formularza do dnia 31 marca 2019 r. gwarantuje odpowiedź oraz rozmowę z odpowiednim organizatorem.

***
Only the person who will be the faction coordinator, so the person who will closely work with the organisers on faction plot lines, i.e. receiving additional info and tasks, should fill in and submit this form. Being acknowledged as a faction depends on meeting these three basic conditions:
1) The group must be ready to be a quest vendor for others, be it their own quests or those received from the organisers.
2) The group must have their own encampment meeting the organisers' visual requirements (it must fit the post-apocalyptic look of the city).
3) The group must consist of more than 15 players.
If you're not 100% sure if you should submit the faction form or don't quite understand the difference between a faction and a group of regular players - feel free to email us at larp@oldtownfestival.net or ask questions on our Facebook profile.

After filling in and submitting this form you can always view and edit your answers (using the e-mail address you've provided when filling in the form).

Submission until March 31th 2019 guarantees an answer and a chat with the suitable organiser.

Nazwa frakcji // Faction name *
Your answer
Imię i nazwisko oraz ksywka koordynatora frakcji // Name, surname and nickname of the faction coordinator *
Your answer
Adres e-mail // E-mail address *
Your answer
Telefon kontaktowy koordynatora frakcji // Faction coordinator's phone number (please include the country code)
Your answer
Opis fabularny frakcji // In-game faction description
Your answer
Od ilu lat frakcja jest aktywna i obecna na OldTown? // For how many years has your faction been actively present at OldTown?
Your answer
Czy frakcja fabularnie pozostaje na terenie OldTown również w trakcie roku, czy jest frakcją przyjezdnych? // Does your faction stay in OldTown during the year (in-game of course) or is it a visiting faction?
Your answer
Czy frakcja wchodzi w skład konglomeratu, a jeżeli tak, to jakiego? // Is your faction a part of a conglomerate, and if so, which one?
Your answer
Czy macie konflikt z inną frakcją bądź naturalnych wrogów? Na czym polega konflikt/wrogość? // Are you conflicted with any other faction or do you have any natural enemies? What is the nature of the hostility/conflict?
Your answer
Czy jesteście w sojuszu z jakąś inną frakcją? Na czym polega Wasza współpraca? // Are you allied with any other faction? What are the terms of your cooperation?
Your answer
Jakie są cele, które chcecie osiągnąć na OldTown 2019? // What are your faction goals for OldTown 2019?
Your answer
Co zamierzacie zbudować? Jak będzie wyglądać Wasz obóz na OldTown? // What do you plan to build? What will your OldTown encampment look like?
Your answer
Opiszcie krótko questy, które jesteście w stanie poprowadzić dla innych (jeżeli takie macie). Jeżeli nie podacie pomysłów na własne questy, jest to jednoznaczne ze zgodą na prowadzenie questów dla innych graczy, które zlecą Wam organizatorzy (wymóg bycia frakcją). LIMIT 250 SŁÓW // Briefly describe the quests you are going to prepare for other players (if you already have any). Not providing ideas of your own will be considered a consent to host quests given you by the organisers for other players (hosting quests is required from factions). (250 word limit)
Your answer
Ile osób z waszej frakcji, na chwilę obecną, deklaruje gotowość przyjazdu na OldTown 2019? // At the moment, how many people from your faction declare willingness to come to OldTown 2019?
Your answer
Ile kapsli i amunicji posiada frakcja? // How many caps and ammunition does your faction already have?
Your answer
Opis frakcji (200-250 słów) do umieszczenia na stronie internetowej i jedno dobrej jakości zdjęcie w wymiarach 969 x 650 pikseli. Logo i link do fanpage’a lub strony. // A short faction description (200-250 words) to be put on the OldTown website along with one good quality photo (969x650px). If you have a fanpage or a website, please provide us with a link and your logo.
Your answer
Ochrona danych osobowych // Protection of Personal Data
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OLDTOWN Numer KRS: 0000556634 NIP: 8542407943 z siedzibą w Stargardzie, ul. Mikołaja Reja 5A/1,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@oldtownfestival.net
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z wszelkich atrakcji festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016)
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Cywilnego, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
6. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

According to art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), we would like to inform you that:
1. Administrator of this data is Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OLDTOWN Numer KRS: 0000556634 NIP: 8542407943 z siedzibą w Stargardzie, ul. Mikołaja Reja 5A/1
2. Contact with the Data Protection Officer is available at iod@oldtownfestival.net
3. Personal data are processed in order to use all the attractions of the events organized by the Association (pursuant to Article 6 (1) letter c of the General Regulation on Personal Data Protection of 27 April 2016)
4. The recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data based on the law
5. Your personal data will be stored for a period of 10 years, on the basis of the Civil Code, and in other cases until the business reasons cease to exist and until the consent is withdrawn
6. You have the right to request the administrator to access personal data, the right to rectify it, remove or limit processing, the right to object to the processing, the right to transfer data, the right to withdraw consent at any time.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service