งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

ระบบได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สมัครอบรม "VRU Google for Education รุ่น ๒" และทางสำนักวิทยบริการฯจะทำหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมไปยังหน่วยงานของท่านอีกครั้ง