แบบนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จะดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2556

  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลครู

  This is a required question
  This is a required question

  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  This is a required question
  This is a required question

  การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน

  1. มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม แสงสว่างเพียงพอ ปลอดภัย
  2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอื้อต่อการให้บริการด้านการอ่าน
  3. มีการแบ่งแยกสถานที่ออกต่างหากจากการจัดกิจกรรมอย่างอื่น
  4. อาคารสถานที่มีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  5. มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจน
  Please enter one response per row
  1. มีสื่อ(สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่ทันสมัย
  2. มีสื่อ(สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่หลากหลาย
  3. มีสื่อ(สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
  4. มีสื่อ(สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่เพียงพอ
  5. มีสื่อ(สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่เหมาะสม
  6. มีการวางแผนการจัดให้บริการสื่อ(สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์)อย่างเป็นระบบ
  7. มีการรายงานผลการให้บริการสื่อ(สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) อย่างเป็นระบบ
  Please enter one response per row
  1. มีผู้ดูแลหรือรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำ
  2. มีวิธีการส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ
  3. ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  4. จัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน”
  5. มีการหมุนเวียนการให้บริการสื่อกับสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ กศน.ตำบล ศรช. หรือห้องสมุดประชาชน
  6. มีการสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
  7. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  8. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access