แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนรู้ครบตามหลักสูตรไปแล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมายคลิกเลือกค่าคะแนนลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ดังนี้ ความหมายค่าระดับคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  1.1 ความมีวินัย และความรับผิดชอบ
  1.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  1.3 ความเสียสละ
  1.4 สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
  Please enter one response per row
  2.1 ได้ความรู้ความเข้าใจในวิชานี้จากชั้นเรียน
  2.2 ได้ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชานี้จากการศึกษาด้วยตนเอง
  2.3 ความรู้ที่ศึกษามาก่อนการเรียนวิชานี้
  Please enter one response per row
  3.1 สามารถบูรณาการความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
  3.2 สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่มี
  Please enter one response per row
  4.1 สามารถทำงานกลุ่มตามบทบาท
  4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
  4.3 สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  Please enter one response per row
  5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
  5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นำเสนอและสื่อสาร
  5.3 เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
  Please enter one response per row
  6.1 ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
  6.2 ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
  Please enter one response per row
Request edit access