สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมอัลลาเรช จังหวัด บุรีรัมย์

จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชมรูปบรรยากาศงานและ LIVE สดสมัชชาได้ที่
Facebook สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/disabilitiesth/
รายการเอกสาร
1. กำหนดการคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1kMuKQKFVINkuEYqB9qNnbKRwhS9XW9-P
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=11lCMhqGb3vWGGCOUqEGCokb5rtDiRBVu

2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลด PDF (รายละเอียดฉบับเต็ม)
https://drive.google.com/open?id=1QAZY7bBXpmGRX4msN6XoFEpWxp9DMiqV
ดาวน์โหลด Word (รายละเอียดฉบับเต็ม)
https://drive.google.com/open?id=1rBwFLBdphNEy9T4iWK3Y-4mS432hm4Rz

3. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1wusSNKxXLiNMUbpbT3f-gKfS4bGJE5CH
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=15y0v6Fyr5_X6Dma5fqmF4gTGMnaCDbXN

4. งบการเงินสภาคนพิการ ปี 2561
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1OGtBlTpvSFCYU4R7Z3jlS5g9ZTPzooQD
ดาวน์โหลด EXCEL
https://drive.google.com/open?id=1nx_NTbejJyqe3KIXktHiJFbml44qs8G4

5. สรุปรายงานการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1JKE3Cx9JenECjUOSXho6lW3OXz7QWRFG
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=1wlqs3WUGDHz4KgbTFbnrKG6DiTmLegpF

6. ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities
ดาวน์โหลด Word ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=16ScA7kibyLaNRtV8QeuGYz3iDRfKg9K-
ดาวน์โหลด PDF ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1-h8i7dHyG9gBw14uaJXHWrpZ2ACh6jAd
ดาวน์โหลด ฉบับ DAISY Full Text Full Audio (ePUB) ขนาด 340 MB จัดทำโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
http://www.tab.or.th/downloads/ASEAN%20Enabling%20Masterplan%202018-2025.zip

7. แผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้นำสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย (Thailand Research Institute for Empowerment of Persons with Disabilities Foundation: TRIP)
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1O3-36B3smPJEFUly3dljVGveeiEFUt7N
ดาวน์โหลด Word
กำลังปรับปรุง

8. คำกล่าวต้อนรับ โดยนางนัฎญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1_nwBfdJA_e1lH8YjAnosCXGZo9ByaP0O
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=1KaLYnTj55PnjMcRTVkhIQe2qG7Q9aPyu

9. คำกล่าวรายงาน โดยนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1xiLuD8LvCFzLTeSZjHCfEBSU-LVw9W_U
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=1T76S9i6EQxe95A1VC1DKKqwjKvJxb9oW

10. คำกล่าวเปิด โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=1UvEXXoOe9GhRWZau7uKKgo2d4NmnOhS_

11. "นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ" โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดาวน์โหลด PPT
https://drive.google.com/open?id=138N6So6CQYUBwXREA0JA4qwXS2uSUfS7

12. รายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา 15 ฝ่าย
ดาวน์โหลด PPT
https://drive.google.com/open?id=1rAVQgpeBEKmTmsIpnzZIykPUsWeCvkEJ

13. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
Coming Soon

14. ข้อเสนอสมัชชาคนพิการแห่งชาติ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1C13_LQHuWQ2DavWFKux_EjMOR7CZdd4e
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=1tLHwc0QsCN5HRO66ZiPlXcj86lzZG0e7

15. DTH Magazine (นิตยสารสภาคนพิการ) ฉบับที่ 1-8 ทั้งรูปแบบ PDF และ Word
https://goo.gl/tqc6ji
เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่
1. ประสานงานการเข้าร่วมงานและลงทะเบียน
1.1 สำหรับผู้เข้าร่วมจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท/สมาคม
- นางสาวจรรยา บัวศร (จรร) ผอ.ฝ่ายกิจการภูมิภาคและองค์กรท้องถิ่น โทร. 098-919-1128
- นางสาวรตินันท์ เมฆฉาย (ใบเตย) ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานส่วนภูมิภาค โทร. 084-344-9244
1.2 สำหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายคนพิการ พมจ. บุรีรัมย์ และอาสาสมัคร
- นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์ (ธัน) หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง โทร. 085-169-7727

2. ฝ่ายลงทะเบียนหน้างานและค่าพาหนะ
2.1 ลงทะเบียนแต่ละสมาคม สำหรับรายชื่อในส่วนผู้แทนจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท 6 สมาคม และผู้ช่วยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ
- สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย: คุณกชพร (พี่สุ) 089-681-3399
- สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย: คุณปรียานุช โทร. 089-920-3183
- สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย: คุณรินทร์ โทร. 081-363-2008 คุณตุ๊ก โทร. 081-071-7416
- สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย: คุณกุ้ง โทร. 094-808-6044
- สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย): คุณภานุมาศ โทร. 094-252-6145
- สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย: คุณปาล์ม โทร. 089-051-3048
2.2 ลงทะเบียน สำหรับส่วนกลาง สำหรับรายชื่อในส่วนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายคนพิการ พมจ. บุรีรัมย์ และอาสาสมัคร
- นางสาวสวรรยา ปุนินานนท์ (เดียร์) ผู้ช่วยประสานงานส่วนกลาง โทร. 084-723-4872
2.3 สอบถามปัญหาและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าพาหนะ
- นางสาวณัฐวรรณ ลอยวานิช (เม้า) หัวหน้าฝ่ายการเงิน โทร. 095-476-6694
- นางสาวเบญจมาศ พัฒนโชติ (น้ำฝน) ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน โทร. 063-187-5289

3. กำหนดการ/เวที
3.1 กำหนดการ
- นายรัตน์ กิจธรรม ผอ.ฝ่ายต่างประเทศและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โทร. 089-606-1206
3.2 ฝ่ายควบคุมเวลา/เวที
- นายณกรณ์ วงศ์ประสิทธิ์ โทร. 087-293-1588
3.3 ฝ่ายไมค์ เครื่องเสียง
- นางสาวเบญจมาศ พัฒนโชติ (น้ำฝน) ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน โทร. 063-187-5289

4. ที่พัก/โรงแรม/อาหาร
- นางสาวเพ็ญนภา นันทดิลก กรรมการบริหารสภาฯ โทร. 081-827-3475
- นางสาวสุจิตรา ศรีสุโร กรรมการบริหารสภาฯ โทร. 094-495-0765
- นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์ (ธัน) หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง โทร. 085-169-7727

5. เอกสารประกอบงานสมัชชาฯ
- นายรัตน์ กิจธรรม ผอ.ฝ่ายต่างประเทศและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โทร. 089-606-1206
- นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์ (ธัน) หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง โทร. 085-169-7727

6. รถตู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Accessibility)
- นายชัยพร ภูผารัตน์ (โต้ง) ผอ.ฝ่ายสำหนักงานและที่ปรึกษาอาวุโส โทร. 081-544-4252

7. บูธ
- นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์ (ธัน) หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง โทร. 085-169-7727

8. ฝ่าย Facebook LIVE และ Youtube LIVE จากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
- นายอภิเดช นาครักษา สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โทร. 085-817-0142
แผนที่ไปงานสมัชชา โรงแรม Alvarez และโรงแรมเทพนคร
https://goo.gl/maps/m9XjsnUauTdRuVs98

ที่อยู่: 139/8 หมู่ 3 ถนนจิระ อำเภอเมือง, กลางเมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์, ประเทศไทย 31000
โทร: (+66) 044-611-555-7
กำหนดการสมัชชาฯ
ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอัลลาเรช จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดการวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
กำหนดการวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (1/2)
กำหนดการวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (2/2)
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลด PDF (รายละเอียดฉบับเต็ม)
https://drive.google.com/open?id=14UJicscra3hdBUHDcIq2DAxWEDlTL61G
ดาวน์โหลด Word (รายละเอียดฉบับเต็ม)
https://drive.google.com/open?id=1WpdLX935QlNfPPLcHs1KnbWuQdk4v_xx
งบการเงินสภาคนพิการ ปี 2561
หน้าปก
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16 (จบเอกสาร)
สรุปรายงานการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สรุปรายงานการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดาวน์โหลด PDF
https://drive.google.com/open?id=1JKE3Cx9JenECjUOSXho6lW3OXz7QWRFG
ดาวน์โหลด Word
https://drive.google.com/open?id=1wlqs3WUGDHz4KgbTFbnrKG6DiTmLegpF


Get link
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy