นิเทศชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดสพม.33

คำชี้แจง โปรดพิมพ์ข้อความ หรือ คลิกเลือกในช่องผลการประเมินตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question

  ชื่อครูผู้สอน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.1 มีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด
  1.2.มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  1.3.มีการจัดโต๊ะเรียนเหมาะสมกับกิจกรรม
  1.4.มีการจัดป้ายนิเทศหรือมุมประสบการณ์
  1.5.มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติทางการเรียนของนักเรียน
  1.6.มีการแสดงเป้าหมายชีวิตของนักเรียน
  1.7.มีการแสดงผลงานของนักเรียน
  Please enter one response per row
  2.1.แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู
  2.2.จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
  2.3.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  2.4.ครูใช้สื่อ/เทคโนโลยีประกอบการสอน
  2.5.ครูใช้คำถามกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
  2.6.ใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกในการจัดกิจกรรม
  2.7.ดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง
  2.8.ครูมีการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้
  2.9.มีการวัดผลประเมินผล ตรวจ และแก้ไขสมุดงานนักเรียน
  Please enter one response per row
  3.1.แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน
  3.2.มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
  3.3.มีความกล้าในการแสดงออก กล้าตอบคำถาม
  3.4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ชื่อผู้นิเทศชั้นเรียน

  This is a required question
  This is a required question
Request edit access